Certificate Course for Bağlama, Choir, and Orchestra

Our Goals:

In the academic field:

 • Training highly qualified teachers
 • Quality preparation for university entrance
 • Developing new academic areas and education systems with our trained personnel

In the practical field:

 • Establishing a central orchestra by bringing together professional and amateur musicians
 • Supporting both orchestral music and solo development
 • Conducting improvisation, composition, and other creative experiences (orchestration) within the framework of creativity

Educational Programs:

As part of our educational program, we offer workshops on ethnomusicology, composition, singing, recording, and more.

Bağlama & Choir:

Participation in the Bağlama and Choir certificate program does not require any prior knowledge. A placement test will be held on the first day of training.

Training content:

 • Music theory: General music theory, knowledge of modes, intervals, chords, cadence, rhythmic and melodic dictation, ear training.
 • Bağlama: Modern and traditional playing techniques, traditional and modern repertoire, sight-reading.
 • Choir: Vocal training, polyphony, singing techniques, sight-reading.

Bağlama & Choir:

Bağlama/Choir training programs are also available online. The course content is the same, but ensemble/orchestra lessons are not held online.

Orchestra:

Participation in the Orchestra certificate program does not require any prior knowledge. A placement test will be held on the first day of training.

Training content:

 • Orchestral music, introduction to orchestral conducting, polyphony, sight-reading, orchestral forms and history.

Creativity/Composition & Pedagogy:

Participation in the Creativity and Pedagogy certificate program requires knowledge of music theory and Bağlama.

Creativity/Composition:

 • Improvisation/creativity techniques
 • Composition in various forms and styles
 • Composition for solo Bağlama, Bağlama ensemble, Bağlama voice
 • Composition for film, theater, and literary readings

Pedagogy:

 • A scientific approach to music pedagogy (learning and application, types of knowledge, motivation, experience of music…), history of (music) pedagogy, problems and possible solutions, initiatives and practical guidance.

Information:

Due to the pandemic, the location cannot currently be determined. Participants will be informed in a timely manner. Registrations are accepted by email ([email protected]). The registration form can be found in the same folder.

Project manager, teacher Kemal Dinç

If you have any questions, please contact us.

Contact:
Sema Atik
[email protected]
+49 176 84374389


Zertifikatslehrgang für Bağlama, Chor und Orchester

Unsere Ziele:

Im akademischen Bereich:

 • Ausbildung von hochqualifizierten Lehrern
 • Qualitative Vorbereitung auf den Universitätseinstieg
 • Entwicklung neuer akademischer Bereiche und Bildungssysteme mit unserem ausgebildeten Personal

Im praktischen Bereich:

 • Gründung eines zentralen Orchesters durch Zusammenführung von professionellen und Amateurmusikern
 • Unterstützung sowohl der Orchestermusik als auch der solistischen Entwicklung
 • Durchführung von Improvisation, Komposition und anderen kreativen Erfahrungen (Orchestrierung) im Rahmen der Kreativität

Bildungsprogramme:

Im Rahmen unseres Bildungsprogramms bieten wir Workshops zu Ethnomusikologie, Komposition, Gesang, Aufnahme und mehr an.

Bağlama & Chor:

Die Teilnahme am Bağlama- und Chor-Zertifikatsprogramm erfordert keine Vorkenntnisse. Am ersten Tag des Trainings wird eine Platzierungsprüfung abgehalten.

Inhalt des Trainings:

 • Musiktheorie: Allgemeine Musiktheorie, Kenntnisse über Modi, Intervalle, Akkorde, Kadenz, rhythmische und melodische Diktate, Gehörbildung.
 • Bağlama: Moderne und traditionelle Spieltechniken, traditionelles und modernes Repertoire, Sight-Reading.
 • Chor: Gesangstraining, Polyphonie, Gesangstechniken, Sight-Reading.

Bağlama & Chor:

Bağlama/Chor-Trainingsprogramme sind auch online verfügbar. Der Kursinhalt ist derselbe, aber Ensemble/Orchesterstunden werden nicht online abgehalten.

Orchester:

Die Teilnahme am Orchester-Zertifikatsprogramm erfordert keine Vorkenntnisse. Am ersten Tag des Trainings wird eine Platzierungsprüfung abgehalten.

Inhalt des Trainings:

 • Orchestermusik, Einführung in das Orchesterdirigieren, Polyphonie, Sight-Reading, Orchesterformen und -geschichte.

Kreativität/Komposition & Pädagogik:

Die Teilnahme am Kreativitäts- und Pädagogik-Zertifikatsprogramm erfordert Kenntnisse in Musiktheorie und Bağlama.

Kreativität/Komposition:

 • Improvisations-/Kreativitätstechniken
 • Komposition in verschiedenen Formen und Stilen
 • Komposition für Solo-Bağlama, Bağlama-Ensemble, Bağlama-Stimme
 • Komposition für Film, Theater und literarische Lesungen

Pädagogik:

 • Ein wissenschaftlicher Ansatz zur Musikpädagogik (Lernen und Anwendung, Arten von Wissen, Motivation, Erfahrung von Musik…), Geschichte der (Musik-)Pädagogik, Probleme und mögliche Lösungen, Initiativen und praktische Anleitung.

Informationen:

Aufgrund der Pandemie kann der Standort derzeit nicht bestimmt werden. Die Teilnehmer werden rechtzeitig informiert. Anmeldungen werden per E-Mail ([email protected]) entgegengenommen. Das Anmeldeformular finden Sie im selben Ordner.

Projektleiter Kemal Dinç

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte.

Kontakt:
Sema Atik
[email protected]
+49 176 84374389


Sertifikalı Eğitim Programları

Hedeflerimiz:

Akademik alanda:

 • Kaliteli öğretmenlerin yetiştirilmesi
 • Üniversiteye giriş için niteliksel hazırlık
 • Eğitimli çalışanlarımız ile yeni akademik alanların ve eğitim sistemlerinin geliştirilmesi

Pratik alanda:
Profesyonel ve amatör müzisyenleri bir araya getirerek merkezi bir orkestra kurulması.
Orkestra müziğine ek olarak, solistik gelişimin de desteklenmesidir.
Yaratıcılık kapsamında doğaçlama ve beste vb. deneyimlerin seslendirilmesi (orkestrasyon).

Eğitim Programları:
Eğitim programı çerçevesinde etnomüzikoloji, kompozisyon, şan, kayıt vb. atölye çalışmaları planlanmaktadır.

Bağlama & Koro:
Bağlama ve Koro Sertifika Programı’na katılım herhangi bir ön bilgi gerektirmez. Eğitimin ilk gününde bir yerleştirme sınavı yapılacaktır.
Eğitimin İçeriği:
-Müzik Teorisi:
[21:25, 21/06/2023] +90 507 397 70 91: Genel müzik teorisi, makam bilgisi, aralıklar, akorlar, kadanslar, ritmik ve melodik dikte, işitme
-Bağlama:
Modern ve geleneksel çalım teknikleri, geleneksel ve modern repertuar, deşifre
-Koro:
Şan eğitimi, çok seslilik, sesi kullanma teknikleri, deşifre

Bağlama & Koro(online):
Bağlama/Koro eğitim programları online olarak da sunulmaktadır. Kurs içeriği aynıdır, ancak topluluk/orkestra dersleri online olarak yapılmayacaktır.

Orkestra:
Orkestra Sertifika Programı’na katılım herhangi bir ön bilgi gerektirmez. Eğitimin ilk gününde bir yerleştirme sınavı yapılacaktır.
Eğitimin İçeriği:
Orkestra müzisyenliği, orkestra şefliğine giriş, çok seslilik, deşifre, orkestra formları ve tarihçesi

Yaratıcılık/Bestecilik & Pedagoji:
Yaratıcılık ve Pedagoji Sertifika Programı’na katılım için müzik teorisi ve bağlama bilgisi aranmaktadır.
-Yaratıcılık/Bestecilik:
Doğaçlama / Yaratıcılık teknikleri
Farklı form ve stillerde beste yapımı
Solo Bağlama, bağlama topluluğu, bağlama-ses için beste yapımı
Film, tiyatro ve edebiyat okumaları için beste yapımı
-Pedagoji:
• Müzik pedagojisine bilimsel bakış (öğrenme ve uygulama, bilgi çeşitleri, motivasyon, müziği deneyimleme..), (müzik) pedagojisi tarihi, sorunlar ve olası çözümler, girişimler ve pratiğe yönlendirme

Bilgilendirme:

Pandemi nedeniyle şu anda herhangi bir konum belirlenemiyor. Katılımcılar bu konuda zamanında bilgilendirileceklerdir. Kayıtlar e-posta yolu ile ([email protected]) alınacaktır. Kayıt formunu aynı klasörün içinde bulabilirsiniz.

Proje şefi Kemal Dinç

Sorularınız için bize ulaşabilirsiniz!

Başvuru için
Sema Atik
[email protected]
+49 176 84374389